DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

DELS - BLOG NR. 1: HOE VOORKOM IK ALS BESTUURDER VAN EEN BV DAT IK IN PRIVÉ AANSPRAKELIJK WORD GESTELD?

Door: Else-Marie van Dijk
VAN DIJK & VAN ARNHEM ADVOCATEN, APELDOORN

 

Bestuurdersaansprakelijkheid de uitzondering op de hoofdregel?

Op 7 juli 2020 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een bestuurder van een BV in privé aansprakelijk was. De bestuurder had de BV aan hemzelf geld laten uitkeren. De BV had dit geld geleend, maar kon de geldlening niet terugbetalen. De BV ging vervolgens failliet en bood verder geen verhaal. Degene die het geld aan de BV had uitgeleend stelde de bestuurder van de BV in privé aansprakelijk voor de schade. De rechter heeft die vordering toegewezen. Dit is vaste rechtspraak. Er was hier een geval van selectieve betaling, gecombineerd met privé-onttrekkingen door de bestuurder, en dat ook nog kort voor het faillissement.  

Bestuurdersaansprakelijkheid is de uitzondering op de hoofdregel dat je als bestuurder van een BV in principe niet aansprakelijk bent voor schade en schulden van de BV. Sluit de BV een overeenkomst, dan wordt in beginsel alleen de vennootschap gebonden en niet de bestuurder (of de aandeelhouder). Er geldt juridisch gezien een hoge drempel om de bestuurder te kunnen aanspreken.

Toch komt bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk bij een BV met regelmaat voor. Bestuurders moeten zich niet alleen houden aan de wet, maar ook aan de in de statuten van de BV en aan wat zij met de BV zijn overeengekomen.

Interne en externe aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de bestuurder moet worden onderverdeeld in interne en externe aansprakelijkheid.

Interne aansprakelijkheid (binnen de BV) kan aan de orde komen bij onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurstaken. De aandeelhouders kunnen deze vordering instellen tegen de bestuurder. Maatstaf voor het persoonlijk aansprakelijk stellen is dat de bestuurder een ernstig verwijt moet kunnen worden gemaakt.

Een bestuurder kan ook extern aansprakelijk zijn (naar partijen buiten de BV). Deze vordering wordt ingesteld door een curator in het faillissement van de BV, maar vaak ook door iemand die schade lijdt.

Voorkomen is beter dan genezen

Hierbij enkele tips om aansprakelijkheid te voorkomen:

 1. Voor nieuwe vennootschappen geldt: zorg voor oprichting van de vennootschap via de notaris en voor inschrijving in het handelsregister. Zolang dit niet is gebeurd, is de bestuurder aansprakelijk voor alles waarvoor de BV in oprichting zich verbindt.
 2. Zorg er altijd voor dat gehandeld wordt in overeenstemming met de eisen van een behoorlijke taakvervulling: handel in overeenstemming met het belang en doel van de vennootschap, zorg ervoor dat besluiten zorgvuldig worden genomen, alles correct wordt gedocumenteerd (geen misleidende voorstelling van zaken) en grijp als bestuurder in waar nodig om onbehoorlijke taakvervulling te voorkomen (voorkom interne én externe aansprakelijkheid).
 3. Intern kan aansprakelijkheid worden voorkomen door als bestuurder aan de aandeelhoudersvergadering jaarlijks (en finaal bij het einde van de functie) kwijting te vragen (décharge genoemd). Daarmee wordt het beleid van de bestuurder van het voorafgaande jaar goedgekeurd en doet de vennootschap afstand van het recht op schadevergoeding wegens onbehoorlijke taakvervulling (intern). Let op: een bestuurder kan dan nog wel extern aansprakelijk zijn voor onbehoorlijke taakvervulling.
 4. Eén van de gevolgen van onbehoorlijke vervulling van bestuurstaken is dat iedere bestuurder in geval van faillissement aansprakelijk kan worden gehouden voor het gehele faillissementstekort. Dit is een vorm van externe aansprakelijkheid. De curator stelt deze vordering in. Wat betreft de vraag wanneer sprake is van onbehoorlijke taakvervulling kent de wet een bewijsvermoeden. De wet gaat uit van onbehoorlijke taakvulling, als niet voldaan is aan de boekhoudplicht (het tijdig en behoorlijk voeren én bewaren van de boekhouding) en tijdig en compleet publiceren van de jaarrekeningen. Zorg ervoor dat hieraan is voldaan. Dit vermoeden kan niet worden weerlegd. Dit geldt ook voor de feitelijk (in plaats van de ingeschreven) bestuurder, gedelegeerde bestuurder, bestuurders van de rechtspersoon-bestuurder e.a. Is er sprake van onbehoorlijke taakvervulling, kan je als bestuurder alleen nog onder aansprakelijkheid uitkomen door een andere faillissementsoorzaak aannemelijk te maken; dit is erg lastig.
 5. Verleen als bestuurder niet zomaar goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering tot het uitkeren van dividend. Check eerst of valt te voorzien dat de vennootschap na uitkering haar opeisbare schulden zal kunnen blijven betalen (voorkom interne en externe aansprakelijkheid).
 6. Ga als vennootschap geen verplichtingen aan die (waarschijnlijk) niet kunnen worden nagekomen en waarvoor de vennootschap geen verhaal kan bieden. Gebeurt dit toch, ben je als bestuurder aansprakelijk. Wordt gebruik gemaakt van een rechtspersoon-bestuurder (bijvoorbeeld een BV) doet dat niet af aan de aansprakelijkheid van de (natuurlijk persoon) bestuurder daar weer van.
 7. De bestuurder kan ook aansprakelijk zijn als er geen sprake is van betalingsonmacht, maar van betalingsonwil (extern of intern).
 8. Zorg ervoor dat de vennootschap aan haar belastingverplichtingen De bestuurder kan aansprakelijk worden gehouden voor bepaalde belastingschulden, als sprake is van onbehoorlijk bestuur. De ontvanger van de belastingdienst moet dit aannemelijk maken, maar als de bestuurder niet heeft gemeld dat de vennootschap in betalingsmoeilijkheden verkeert, wordt vermoed dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en moet de bestuurder maar het tegendeel zien te bewijzen.
 9. Al in het voorbeeld genoemd: pas op met het verrichten van selectieve betalingen als de vennootschap moeite heeft haar hoofd boven water te houden. Wanneer een faillissement onontkoombaar is, ligt aansprakelijkheid van de bestuurder op de loer indien hem een (ernstig) persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van deze betalingen, omdat in faillissement “gelijkheid van schuldeisers” geldt (extern, mogelijk ook intern).
 10. Let bij het verrichten van bestuurshandelingen op of sprake is van een tegenstrijdig belang. Stel jezelf altijd de vraag of hetgeen je voor ogen hebt in overeenstemming is met het belang van de vennootschap. Is dat niet zo, zet dan niet door en raadpleeg bij twijfels medebestuurders of de raad van commissarissen indien die er is. Voorkom aansprakelijkheid (intern).
 11. Let altijd op of de aandelen volgestort Te meer als de aandelen worden overgedragen of toebedeeld.
 12. Let op bij het inkopen van eigen aandelen, of die van de dochtervennootschap, wat wel en niet mag. Als het misgaat kun je aansprakelijk zijn.
 13. Let ook altijd op bij het liquideren van de vennootschap. Gebeurt dit niet correct, kan een bestuurder aansprakelijk zijn.
 14. Misschien nog wel de belangrijkste tip van allemaal: sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Ben je toch aansprakelijk, dan kan de schade worden opgevangen.

 

Else Marie van Dijk okt 2020Else-Marie van Dijk is werkzaam als advocaat bij Van Dijk & Van Arnhem Advocaten, Apeldoorn. Het advocatenkantoor bestaat sinds 1988 en neemt vanaf maart 2020 de praktijk in Dieren en omgeving van Sander van der Zwan waar, die sinds 35 jaar advocaat in Dieren is, maar helaas wegens ziekte de praktijk niet kan voeren.

Voor al uw vragen als ondernemer over contractenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso's, huurrecht en schadezaken kunt u terecht bij Van Dijk & Van Arnhem Advocaten.

Van Dijk & Van Arnhem Advocaten is lid van DELS en werkt al voor verschillende leden van DELS. Wilt u kennismaken? Bel dan Sip van Dijk: 0653 13 34 16.

De advocaten komen u graag in uw bedrijf bezoeken, zodat u niet naar Apeldoorn hoeft te komen. Ook voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

U zult vanaf nu regelmatig een blog van Else-Marie van Dijk over juridische zaken op de website van DELS kunnen vinden.

Wilt u een bepaald onderwerp in een blog behandeld zien? Neem dan contact op.

Contactgegevens:
Van Dijk & Van Arnhem Advocaten
contactpersonen: Sip van Dijk en Else-Marie van Dijk, advocaten
Soerenseweg 146A, 7313 EM Apeldoorn
telefoon: 055 355 98 99  |   0653 13 34 16 (Sip)  |  0682 62 78 84 (Else-Marie)
e-mail:   |   
website: www.vandijkvanarnhem.com  |   www.advocaat-dieren.nl


De informatie in dit blog bevat algemene informatie en is niet bedoeld als advies in een concrete situatie. U wordt geadviseerd bij concrete vragen altijd een advocaat te raadplegen.

Blog nr. 1  |  geschreven op 30 oktober 2020

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.