DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Alle regio’s in Nederland maken een plan voor het opwekken van schone energie

REGIO – Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan we terug zien in onze leefomgeving, ook in gemeente Rheden. Om het opwekken van schone energie te realiseren, maken alle regio’s in Nederland een plan over hoe dat in die regio opgewekt kan worden.

Zestien gemeenten, waaronder gemeente Rheden, de provincie, de waterschappen en netbeheer Liander hebben samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners een plan opgesteld hoeveel schone energie we over tien jaar op willen wekken en waar we dat gaan doen. De gemeente Rheden is één van de 16 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. “We staan voor een mooie uitdaging om de regionale opgave lokaal in te kleuren binnen de contouren van de Rhedense waarden. Om dat te kunnen doen hebben wij onze inwoners hard nodig en vragen wij hen actief bij te dragen.”, zegt Dorus Klomberg, wethouder duurzaamheid in Rheden.

In navolging van het Klimaatakkoord komen de 30 Nederlandse energieregio’s dit jaar met een eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030. Op dit moment heeft Regio Arnhem Nijmegen haar voorlopige concept bod gereed. “Met ons plan leveren we een substantiële bijdrage aan de 35 TWh duurzame elektriciteit die we met alle 30 energieregio’s in Nederland samen willen opwekken in 2030”, vertelt Tiemens. “Ons uitgangspunt is om het opwekken van elektriciteit samen met de samenleving te doen en te combineren met andere onderwerpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit en landbouw. Zo boek je én klimaatwinst én haal je andere doelen die nu ook belangrijk zijn.”

Het plan bestaat deels uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten en voor een ander deel uit mogelijke nieuwe projecten waarvoor regionale zoekgebieden zijn aangewezen. Daarnaast staat elke gemeente aan de lat om lokale kansen en initiatieven als zon op daken en dorpszonnevelden zoveel mogelijk te benutten. De gemeente Rheden levert een bijdrage binnen de mogelijkheden die we in onze gemeente hebben. In het voorlopige concept bod zijn voor Rheden twee zoekgebieden aangewezen: het gebied ten noorden van Spankeren en de omgeving van bedrijventerrein de Beemd in Velp. Voor het benutten van de kleinschalige, lokale kansen en initiatieven zijn op regionaal niveau geen zoekgebieden aangewezen. Er is volop ruimte voor een lokale invulling.

Naast de opwek van energie uit wind en zon wordt in het plan ook aandacht besteed aan de warmteopgave. In het plan staat beschreven hoe het beschikbare warmteaanbod in de regio gebruikt kan worden voor het verwarmen van gebouwen. In de regio Arnhem Nijmegen zijn afvalenergiecentrales AVR in Duiven en ARN in Weurt, papierfabrieken in Renkum en Eerbeek, de rioolwaterzuivering in Olburgen en de Bio Energiecentrale in Cuijk interessante warmtebronnen.

Van, voor en door de regio

Het is een plan van, voor en door de regio. In juni 2019 startte een intensief traject van 67 live en online bijeenkomsten waarin velen hebben meegedacht. Niet alleen ambtenaren en bestuurders, maar ook een groep van meer dan 450 mensen en organisaties met ideeën over duurzame energieopwekking. Dit waren onder meer energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, beheerders van bedrijfsterreinen en inwoners.

Bron: rheden.nieuws.nl

 

Samen stelden zij de aanpak en criteria op waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Daarna volgde een aantal bijeenkomsten waarin iedereen zijn mening kon geven. Waar in de regio zijn al plannen voor de opwek van duurzame energie? Waar kunnen nieuwe zonnevelden en windturbines komen? Maar ook: waar juist niet? Met welke bestaande warmtebronnen in onze regio kunnen gebouwen en woningen aardgasvrij worden gemaakt? Alle informatie die zo werd opgehaald leidde tot het huidige plan.

Besluitvorming

Deze zomer leggen de bestuurders van de deelnemende overheden het plan voor aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen van de waterschappen. Uiterlijk 15 september stellen de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen het plan vast.

Het plan wordt vanaf nu onderdeel van de gesprekken die de gemeenten met inwoners voeren over de energietransitie. Zo zorgen we voor een goede afstemming op de lokale situatie. Gemeente Rheden gaat in eerste instantie kleinschalige gesprekken voeren in de betreffende zoekgebieden. Deze vinden plaats in juni. Meer informatie daarover volgt binnenkort. Later zal het gesprek met inwoners ook in meer wijken worden gevoerd. Zodat inwoners deelgenoot worden van de opgave en mee kunnen doen.

Tegelijkertijd blijven de maatschappelijke organisaties en overheden meedenken. Alle nieuwe inzichten resulteren in het zogeheten eindbod. Over dat eindbod nemen de volksvertegenwoordigers voor 1 juli 2021 een besluit. Dit eindbod wordt aan de landelijke overheid aangeboden. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Zo voegen we stap voor stap nieuwe locaties en nieuwe duurzame technieken toe, op weg naar een energie neutrale regio in 2050.

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.